środa, 6 grudnia 2023

[WYWIAD] Godzina Łaski

O. Dr Ireneusz Klimczyk – dyrektor Instytutu Maryjo – Kolbiańskiego „Kolbianum” w Niepokalanowie mówi o Godzinie Łaski. Warto przeczytać więcej na temat tej świętej Godziny...

 


Ojcze Doktorze, 8 grudnia Kościół Katolicki obchodzi Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Czym jest niepokalane poczęcie?

- Wydarzenie Niepokalanego Poczęcia Maryi jest zasługą specjalnej Bożej łaski. Tajemnica ta pokazuje szczególną rolę Maryi. Aby wyjaśnić to zagadnienie, należy odnieść się do Ewangelii Łukaszowej, która tak opisuje scenę Zawistowania Najświętszej Maryi Panny: „Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona pełna łaski, Pana z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami” (Łk 1, 28). Przywilej ten dotyczy oczywiście wolności Maryi od grzechu pierworodnego. Czym jest Niepokalane Poczęcie? Wyraża prawdę o tym, że rodzice Maryi – Joachim i Anna – poczęli swoją córkę, która została przez Boga zachowana od zranienia grzechem pierworodnym. Poczęcie nieskalane przez grzech pierworodny dotyczy tylko Maryi, która w wyjątkowy sposób została zachowana od grzechu ze względu na to, że stała się Matką Syna Bożego. Niepokalane poczęcie jest czymś innym od dziewiczego poczęcia Jezusa Chrystusa przez Maryję z Ducha Świętego. Boża interwencja w wypadku początku życia Maryi nie polegała na zastąpieniu działania rodziców, ale na ochronie jej duszy przed skutkami grzechu pierworodnego. Oczywiście Syn Boży w swoim człowieczeństwie, również nie był dotknięty grzechem. Aby wytłumaczyć ten dogmat musimy rozważyć dwa ważne sformułowania zawarte w bulli Papieża Piusa IX z roku 1854 - Ineffabilis Deus (Niewyrażalny Bóg). Pierwsze to: biorąc pod uwagę zasługi Jezusa. Przywilej Niepokalanego poczęcia wpływa i opiera się na Bożym Macierzyństwie Maryi. Stąd odkupienie dokonane przez Chrystusa w stosunku do Matki działa uprzednio. Drugie sformułowanie to: została zachowana.  Znaczy to, że powinna jak każdy człowiek podlegać grzechowi pierworodnemu, ale jedynie za szczególną łaską Boga została od niego ustrzeżona. Maryja więc była poczęta w łasce uświęcającej (stan dziecięctwa Bożego); była wolna od wszelkich kar związanych z grzechem pierworodnym; była ustrzeżona od doczesnych konsekwencji grzechu pierworodnego (śmierć – zaśnięcie Maryi). Przywilej Niepokalanego Poczęcia nie miał tylko charakteru negatywnego – brak grzechu pierworodnego. Posiadał charakter pozytywny wyrażający się pełnią łaski w życiu Maryi. 

Święto Niepokalanego Poczęcia było obchodzone dużo wcześniej,  przed ogłoszeniem dogmatu przez Papieża Piusa IX w 1854 roku?

- Na przestrzeni wieków trwały dyskusje na temat wolności Maryi od grzechu pierworodnego. Próbowano sugerować, że gdyby Maryja była wolna od grzechu pierworodnego, wówczas Chrystus nie odkupiłby wszystkich bez wyjątku ludzi. Stanęły wówczas naprzeciw siebie dwie prawdy dogmatyczne: Niepokalane Poczęcie i Odkupienie dokonane przez Chrystusa. Po stronie uznania przywileju Maryi stoją: św. Justyn, św. Ireneusz, Tertulian, św. Efrem, św. Ambroży, św. Augustyn. Przeciw uznaniu prawdy występowali: św. Bernard, św. Tomasz a także prawdopodobnie św. Bonawentura. W wyniku tych sporów historycznych wprowadzony został nowy termin: praerdemptio. Ukazuje on Maryję jako korzystającą z łaski odkupienia na sposób uprzedni i dzięki temu mogła Ona być poczęta bez grzechu pierworodnego. Kościół Wschodni, który od początku zasadniczo nie miał obiekcji odnośnie tej prawdy, najszybciej zaczął obchodzić Uroczystość Niepokalanego Poczęcia już w VII w. Kościół Zachodni dołączył w IX w., a od przełomu XII I XIII w. uroczystość ta obchodzona jest jako wspólna dla całego Kościoła i na Wschodzie i na Zachodzie. Dyskusje dogmatyczne na temat Niepokalanego Poczęcia zamknął ostatecznie Pius IX bullą Ineffabilis Deus (Niewyrażalny Bóg) ogłoszoną 8 grudnia 1854 roku.

Co to jest Godzina Łaski? 

- Jest taka godzina w ciągu roku, gdy Niebo otwiera się szeroko dla każdego człowieka. Przez 60 minut na świat wylewają się fale łask. W tej godzinie nawrócić się może nawet najbardziej zatwardziały grzesznik. Ta godzina, to GODZINA ŁASKI, która jest wyjątkowym prezentem dla ludzkości od Niepokalanej. O Godzinie Łaski powiedziała nam sama Maryja w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia – 8 grudnia 1947 r. w Montichiari we Włoszech. Montichiari – czyli Jasna Góra! W tej maleńkiej włoskiej miejscowości Maryja ukazywała się pielęgniarce Pierinie Gili. Pierwsze objawienie miało miejsce 24 listopada 1946 r. w szpitalu. Pierina zobaczyła płaczącą Madonnę, której pierś przebijały trzy miecze. Powiedziała tylko trzy słowa: „Modlitwa. Ofiara. Pokuta”. Kiedy Pierina ponownie zobaczyła Matkę Bożą, bardzo się zdziwiła. Tym razem Maryja uśmiechała się, miała na sobie jasną szatę, a w miejscu trzech mieczy były przepiękne róże: biała, czerwona i złota. Przedstawiła się, jako Róża Duchowa. Maryja, która nazwała się wtedy Różą Duchowną złożyła następujące obietnice:

1. Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. 2. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. 3. Będą masowe nawrócenia. 4. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. 5. Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich. 6. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. 7. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny łaski. 8. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu.

Godzina Łaski jest zatwierdzona przez Kościół?

- Warto przypomnieć, że Kościół oficjalnie nie potwierdził tych objawień, choć zezwolił na kult Maryi w sanktuarium w Montichiari. Kolejni biskupi Brescii, wydając orzeczenia w tej sprawie, zachowywali daleko idącą ostrożność. Kwestia badana była również przez kongregacje Stolicy Apostolskiej, które także nie potwierdziły objawień. Z drugiej strony jednak pozwolono na kult Matki Bożej jako Rosa Mystica (Róża Mistyczna) w sanktuarium w Montichiari. 

Z czego wynika ta ostrożność? 

- Ostrożność Kościoła w uznawaniu prawdziwości jakichkolwiek objawień prywatnych należy rozumieć właściwie. Brak uznania prawdziwości wizji czy objawień, nie jest ich jednoznacznym odrzuceniem, ale stwierdzeniem, że trudno jednoznacznie ocenić ich prawdziwość. Orędzia, w których Maryja zaprasza do „Godziny łaski” według obecnego stanu rozeznania są uznane za „non constat de supernaturalitate” – czyli nie rozpoznano ich nadprzyrodzonego charakteru. Innymi słowy, Kościół nie potwierdza ich autentyczności, ale też nie wyklucza jej, zalecając wiernym ostrożność i nie traktowanie objawień jako pewnych. Pełna skupienia i gorliwości modlitwa w południe w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP z pewnością nie jest sprzeczna z nauczaniem Kościoła.

Jak się przygotować do Godziny Łaski? 

- Skoro ma to być godzina szczególnej relacji z Bogiem, bo musimy sobie to wyraźnie powiedzieć, że w tej godzinie wraz z Maryją uwielbiamy Boga Miłosiernego, który przez wstawiennictwo Maryi dokonuje w nas przemiany i nawrócenia. Nie może być w nas przywiązania do grzechu a także duchowego zwątpienia. Zalecałbym oczyszczenie duszy w sakramencie pokuty i pojednania. 

Jak odprawić Godzinę Łaski? 

- 8 grudnia między godziną 12 a 13 wielu wiernych włączy się w modlitwę w „Godzinie Łaski”. Według objawień Pieriny Gilly Maryja obiecała, że modlącym się w tym czasie ześle „wiele łask dla duszy i ciała”. W wielu kościołach organizowane są w „Godzinie Łaski” Msze święte oraz specjalne nabożeństwa. „Godziny Łaski” nie można traktować jako czasu magicznego, lepszego od innych. Modlitwa powinna być motywowana pragnieniem zbliżenia się do Boga i uczczenia Matki Bożej. 

Co w sytuacji, kiedy w tej świętej godzinie nie mamy możliwości by być w świątyni? 

- Kto nie ma możliwości udać się do kościoła, może modlić się w domu. Warto przy tym jednak pamiętać, że Bóg wysłuchuje naszych próśb niezależnie od momentu, w którym się modlimy. Bardzo ważna jest kwestia wiary i dobrze rozumianej modlitwy. Modlitwa ma być uwielbieniem i dziękczynieniem a nie „targowaniem” się z Bogiem. 

Bóg Ojciec wie czego nam potrzeba... W Godzinie Łaski można modlić się modlitwami z Internetu, odmawiać Różaniec, czy "lepiej" swoimi słowami?

- Forma modlitwy w Godzinie Łaski jest dowolna. Szczególnie ważna jest modlitwa za grzeszników, i uczczenie Maryi jako Róży Mistycznej i Matki Kościoła. Można spędzić ten czas na różańcu, można z litanią Loretańską. Propozycje modlitw na czas Godziny Łaski: Różaniec; Litania do Niepokalanego Poczęcia; Litania loretańska; Akt osobistego oddania Matce Bożej; Modlitwa „Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo”;  Modlitwa wdzięczności Pani Jasnogórskiej; Modlitwa za dusze w czyśćcu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2016 Niedoskonala-ja.pl , Blogger